Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Перший заступник голови Правлiння       Крячко В.О.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.12.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
49000, м. Днiпро, вул. Любарського, 181
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
14367980
5. Міжміський код та телефон, факс
(056) 794-79-79, (056)794-18-07 (056) 790-21-22
6. Електронна поштова адреса
dsz2@dsz.dp.ua, yurdsz@dsz.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.12.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 246 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 22.12.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.dsz.dp.ua в мережі Інтернет 22.12.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 19.12.2018 144458 1416259 10.2 www.dsz.dp.ua
Зміст інформації:
Засiданням Наглядової ради АТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД» (далi - АТ «ДнСЗ») 19.12.2018 р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме:
- укладання договору про вiдкриття вiдновлюваної кредитної лiнiї з лiмiтом кредитування 1500000 доларiв США (один мiльйон п’ятсот тисяч доларiв США) зi строком користування кредитними коштами до 11 червня 2020р. включно зi сплатою процентiв за користування кредитними коштами в розмiрi 8,5% рiчних на строкову заборгованiсть, 11,5% рiчних на прострочену заборгованiсть та передачу у заставу АТ «КРИСТАЛБАНК» з метою забезпечення виконання АТ «ДнСЗ», як Позичальником, зобов’язань за договором про вiдкриття вiдновлюваної кредитної лiнiї.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину: 144 458 (тис. грн)
Вартiсть активiв АТ «ДнСЗ» , за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом
на 31.12.2017 року становить 1 416 259 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочинiв, до
вартостi активiв АТ «ДнСЗ» ,за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить не
бiльше 10,2%.
- Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради присутнiх на засiданнi – 3, що складає 60% складу. кiлькiсть голосуючих, що проголосували «за»: одноголосно, «проти» прийняття рiшення: 0.